27 juni 2023

Inbreng SGP randweg Groot-Ammers

 

Dinsdag 27 juni 2023 sprak de gemeenteraad over de randweg in Groot-Ammers. Raadslid Wietse Blok voerde namens onze fractie het woord en sprak de volgende tekst uit:

Voorzitter,

In de afgelopen jaren hebben in deze raad diverse keren gesproken over de problematiek van Voorstraat-Sluis in Groot-Ammers. Veel tijd, energie en geld is in dit onderwerp gestoken. En is ook goed. Problematieken als deze dienen we serieus te nemen. Inwoners mogen van ons verwachten dat we besluiten nemen op basis van argumenten. Als fractie vinden we dat we voldoende handvatten in handen hebben om een besluit te nemen. Wij als fractie waren de afgelopen jaren al helder. We moeten doen wat we kunnen, maar niet tegen elke prijs. Daarom wil ik ingaan op het voorstel en daarnaast ook vooruitkijken. Ook wil ik, misschien tegen de gewoonte in, in mijn eerste termijn, al een tweetal moties aankondigen.. Misschien helpt dat de discussie.

 

INGAAN OP HET VOORSTEL

Allereerst vraagt het college ons om te constateren dat er voldoende informatie is. Daar zijn wij het als fractie mee eens. Net zoals ik tijdens eerdere vergaderingen heb gezegd, vinden we dat we nu toe zijn aan de volgende stap. Het nemen van een besluit.

In het volgende beslispunt staat de constatering dat een randweg zuid 60 km/u de meest kansrijke oplossing is. Als fractie vinden we het ook de minst slechte. En ik zeg dat bewust op deze manier. Want kansrijk is echt iets anders dan goed of wenselijk. Een deels nieuwe weg door de polder, dat heeft eigenlijk ook niet onze voorkeur. Want het heeft onze inschatting dat dit meer invloed en consequenties heeft dan in het voorstel staat.

Uit de enquête blijkt dat bewoners langs de noordzijde van de Voorstraat en Sluis een noordelijke randweg niet ervaren als een verbetering van de leefbaarheid. Men heeft dan nog liever geen randweg lees ik in het voorstel. Dat is duidelijke taal. En voor onze fractie ook een duidelijke aansporing om de noord-varianten niet te doen.

Financieel vraagt het veel van onze gemeente. Te veel in de ogen van onze fractie. Als we kijken naar alle uitdagingen die de komende jaren nog op ons afkomen, moeten we reëel zijn. Op dit moment gaan we dit gewoon niet betalen.

En dan de vraag: laten we een rondweg boven de markt hangen? Laten we dan ergens nog een opening? Of geven we inwoners nu duidelijkheid. Wat ons betreft wel. Met het steunen van het voorstel spreken we uit dat er geen rondweg komt. 21 miljoen (minimaal) is simpelweg teveel geld hiervoor. Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Als fractie hebben we in het verleden al diverse keren aangegeven dat een bedrag van deze omvang niet door onze gemeente zomaar opgehoest kan worden. Maar. Er is wel een probleem. Veel mensen hebben daar last van, maar de financiële gevolgen voor alle inwoners van Molenlanden zijn groot daardoor. En dan moeten we ook de afweging durven maken tussen de het specifieke en algemene belang. Mochten we ooit in de toekomst voor hele andere omstandigheden staan, kunnen we altijd alle oude onderzoeken nog meenemen…

 

VOORUITKIJKEN

Er komt wat ons betreft nu duidelijkheid. Voor de inwoners van de Voorstraat-Sluis maar ook voor al onze inwoners. Echter, het voelt voor onze fractie niet goed om te besluiten dat we niks doen. Daarmee nemen we de zorgen van de inwoners ook niet voldoende serieus.

Daarom willen wij als fractie verder met een tweetal dingen. Allereerst het vrachtwagenverbod. Hoe staat het daar mee? Wij krijgen signalen uit de samenleving dat dit conflict tussen de ondernemers en de gemeente vooral aan de juridische tafels wordt uitgevochten. Wethouder. Daar zat al de angst voor onze fractie. Hebben we in het verleden een aantal keren voor gewaarschuwd. Is er geen maatwerkoplossing te bedenken?

In het onderzoek worden ook een aantal optimalisaties genoemd. Meerdere keren lezen we daar de mogelijkheid van een eigen ontsluiting voor Den Hartog. Is dit een reële optie?

Ook staat er in het rapport dat er weinig andere dingen meer mogelijk zijn. Dat kan niet de eindconclusie zijn. Daarom zijn we blij dat het college schrijft dat deze problematiek de aandacht moet blijven houden. Maar het college schrijft ook dat alle eenvoudige maateregelen al genomen zijn? Daar lijkt ruimte te zijn voor wat minder eenvoudige maatregelen, anders dan een rondweg. Welke opties zijn het college?

Wat onze fractie betreft blijft de gemeente in de gesprek met de betrokkenen om zo veel mogelijk te doen om de overlast te beperken. Ook zijn er misschien nog wel andere dingen in overleg mogelijk, zoals nieuwe parkeergelegenheden zodat geparkeerde auto’s langs de gevels weg kunnen. Ook kan er qua communicatie nog meer gedaan worden. Denk hierbij out-of-the-box. Ook op dit punt zullen we met een motie komen.

 

Voorzitter, ik kom tot een afronding.

Onze fractie concludeert dat we voldoende informatie hebben om een besluit te nemen. Wij concluderen dat zuid 60 de minst slechte variant lijkt. Ook concluderen wij dat de kosten te hoog zijn en we daarom niet overgaan tot een volgende stap in dit proces. Echter, we roepen het college door raadsinstrumenten wel op samen met inwoners en ondernemers te doen wat wel binnen onze mogelijkheden ligt.