20 februari 2023

SGP Molenlanden blikt terug op inspirerende verkiezingsavond

SGP Molenlanden kijkt terug op een druk bezochte en inspirerende verkiezingsavond op woensdag 8 februari 2023, met medewerking van SGP Zuid-Holland en SGP Rivierenlanden. Naast de bezoekers worden de sprekers Kees Baan, Roelof Bisschop, Bas de Groot, Nico de Jager en Geesje Rotgers in De Til te Giesenburg welkom geheten door Bart Verhoeve, voorzitter van de gemeentelijke afdeling Molenlanden.

Na  de opening door Bart Verhoeve, stelt Wietse Blok een 3 tal vragen aan Roelof Bisschop waarop hij ja of nee moet antwoorden.

Vervolgens houdt Bisschop zijn betoog. Stikstof is een probleem dat niet te ontkennen valt. “Het is onze duurste plicht evenwicht te zoeken tussen natuur en landbouw. Hiervoor is een omslag in de landbouw nodig. Dat kost minstens een generatielang tijd. Immers twee generaties lang werd het beleid gericht op schaalvergroting en intensivering. Dus het is een utopie om te denken dat dit zou kunnen worden omgebogen in 10 jaar tijd.”

Daarom vindt hij het halen van de stikstof doelen in 2030 onrealistisch. 2035 is al moeilijk genoeg. De provincie is een belangrijke schakel, zij kunnen het beleid van de regering bijsturen. Ook gaat hij in op de verantwoordelijkheid van de banken.

Daarna krijgt onderzoeksjournalist Geesje Rotgers het woord. Zij richt haar onderzoek voornamelijk op stikstof en water. Zij is kritisch op de rekenmodellen en de kaarten waarop piekbelasters staan. De waterkwaliteit in ons gebied is goed.

Ook wijst ze erop, dat de Habitatrichtlijn van Europa goede staat en instandhouding van de natuur vraagt, maar niet voorschrijft op wat voor manier. Nederland hanteert strengere normen dan Europa, waar het vooral gaat om het behoud van zeldzame soorten.

Na Geesje komt Kees Baan, melkveehouder in Molenaarsgraaf, aan het woord. Hij denkt graag in oplossingen en in uitdagingen, en niet in problemen. Hij heeft ruim 200 koeien en had een vergunning voor 250 koeien. Zijn vergunning is in 2019 door de actie van MOB door de RvS ingetrokken.

Vervolgens gaat hij ook in op de waterkwaliteit en bodemdaling. We moeten samen met andere boeren zoeken naar houdbare oplossingen. De boeren vormen een belangrijke schakel in de voedselketen.

De Nederlandse boer speelt wereldwijd een belangrijke rol, zijn innovatief. “Heel de wereld komt naar Nederland, onder de indruk van de mooie tulpen, molens en koeien; hoe kijkt Nederland er zelf tegenaan?”

(de tekst gaat onder de foto verder) 

Na de pauze is er een debat onder leiding van Wietse Blok met de sprekers en met de fractievoorzitter Nico de Jager en Bas de Groot van SGP Rivierenlanden.

Nico geeft aan dat de provincie de komende tijd hard aan het werk moet op dit dossier. De SGP wil proberen het woordvoerderschap naar zich toe te halen. Verkiezingsprogramma is gericht op de boer.

Volgens Bas de Groot is het waterschap geen partij in de stikstofproblematiek en is er goede samenwerking tussen het waterschap en de agrarische sector. “Chemische vervuiling komt van de industriële sector, hoewel sommigen het wel in de schoenen proberen te schuiven van de boeren…”

Daarna vindt er een levendige discussie plaats met de talrijke aanwezigen in de zaal over Schiphol, stikstofproblemen, Natura 2000 gebieden, enz.

Tenslotte doet Nico een oproep om allemaal 15 maart te gaan stemmen op de SGP. De stemmen zijn belangrijk voor de Eerste Kamer, waar een derde zetel lonkt, waarna hij de avond afsluit met dankgebed.

Hiermee komt een einde aan een mooie en goedbezochte avond.