13 maart 2023

Nieuwsbrief SGP Molenlanden verkiezingen 15 maart 2023

 

Belangrijke verkiezingen.

Aanstaande woensdag, 15 maart, zijn er verkiezingen. Belangrijke verkiezingen. We kiezen ons nieuwe waterschapsbestuur. Ook kiezen we de de leden van de Provinciale Staten, die vervolgens weer de Eerste Kamer zullen kiezen. En dat in turbulente tijden, waarin Nederland staat voor belangrijke en grote uitdagingen.

De komende jaren zullen niet alleen thema’s zoals wonen en mobiliteit op de provinciale en landelijke agenda staan, maar ook medisch-ethische vraagstukken zullen aan bod komen. Denk hierbij aan levensbeëindiging, NIPT-test enzovoorts. Veelal zijn de beoogde beslissingen op deze terreinen in strijd met Gods Woord.

Wanneer u stemt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, heeft uw stemvoorkeur zijn doorwerking in de Eerste Kamer, die uiteindelijk beslissen of wetten goedgekeurd worden. Daarom is gebed en uw stem juist nu éxtra van belang. En niet alleen die van u, ook die van uw omgeving. Het is belangrijk dat iedereen gebruik maakt van het recht om te stemmen. Roep uw omgeving, familie, buren, vrienden enz. op om te gaan stemmen op de SGP!

Onze gemeente is op de kandidatenlijsten goed vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen voor de provinciale staten heeft de SGP lijst 12. We roepen u op om te stemmen op ons raadslid Wietse Blok (Bleskensgraaf) die op nummer 7 staat. Daarnaast staan ook Jan Lock (Giessenburg, nummer 33) en Harmen Akkerman (Hoornaar, nummer 34) op de lijst.

Ook bij de verkiezingen voor het waterschap zijn we goed vertegenwoordigd. Allereerst natuurlijk met ons raadslid Bas de Groot (Molenaarsgraaf) op nummer 2. Hij is nu ook lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Ook Piet de Gruijter (Nieuw-Lekkerland, nummer 20) en Wietse Blok (Bleskensgraaf, nummer 21) staan vanuit onze gemeente op de lijst. Het lijstnummer van de SGP is bij deze verkiezingen 7.

 

Verkiezingen provinciale staten.

De slogan voor de campagne is: Koersvast. Anno 2023 maken we roerige tijden mee. Als SGP gaan we niet op alle golfbewegingen meer, maar kijken we naar de horizon aan de hand van ons Bijbelse kompas. Elke keer weer. We willen hieronder een aantal van onze standpunten eruit lichten:

  1. We zijn voor een eerlijke regeling en rekening voor de agrarische sector. We zetten in op het bevorderen van de herinrichting van het landelijk gebied en wijzen gedwongen onteigening om natuurgebieden te creëren of te beheren af. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen om de PAS- en vergunningenproblematiek op te lossen. Voor de SGP is het helder: de belofte aan de PAS-melders moet zo snel mogelijk worden nagekomen! Daarnaast moet de provincie ruimte geven voor de ontwikkeling van ‘het Provinciaal Programma Landelijk gebied’ en werkt ze mét de boeren en vanuit het boerenerf aan de opgaven op het gebied van stikstof, broeikasgassen, waterkwaliteit en bodemdaling. De boer kent zijn land en zijn bedrijf als geen ander en alleen zó zetten we in op een toekomstbestendige landbouw in Zuid-Holland.
  2. Doordat het sein voor de woningmarkt jaren op rood heeft gestaan, is de woningmarkt inmiddels op meerdere plaatsen oververhit. Op andere plaatsen schiet de doorstroming tekort. Voor starters is het lastig om de woningmarkt op te komen. Velen vissen steeds achter het net of nemen grote risico’s om een eigen woning te bemachtigen. Kern van de oplossing die de SGP voorstelt, is ‘bouw wáár de vraag is’ en ‘bouw wàt de vraag is. De SGP heeft oog voor de vitaliteit van de kleine dorpen, daar horen lokale scholen en winkels bij. Rekening houdend met regionale visies wil de SGP bouwen in en rond de kleine dorpen, met daarbij een percentage woningen voor de eigen inwoners van die kernen.
  3. De Provincie is op allerlei manieren een verbinder. Zo zorgt zij ervoor dat u van de ene naar de andere gemeente kunt rijden, lopen of varen. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de veiligheid van provinciale (vaar)wegen en fietsnetwerken. Daarom zeggen wij: Vóóruit met het (openbaar) vervoer! De provincie moet er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om de provinciale wegen goed te onderhouden en zo verkeersveilig mogelijk te maken. Locaties waar veel ongelukken voorkomen, moeten met spoed worden aangepakt. Daarnaast vinden wij dat er een onderzoek moet komen naar het verdubbelen van (delen van) het spoor tussen Gorinchem en Dordrecht.

 

De opgaven waar het provinciebestuur de komende jaren voor staat, zijn fors en complex. De ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie betekenen grote veranderingen voor alle inwoners. Vanuit het Bijbels rentmeesterschap heeft de provincie in onze visie een belangrijke taak om de schepping te bewaren. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De vraagstukken rondom stikstof en CO2 gaan beslag leggen op de inrichting van de ruimte in het buitengebied. Ruimtevragers zoals agrarische activiteiten, vervoer, natuurontwikkeling, recreatie of de woonopgave vragen om duidelijke keuzes, die de draagkracht en solidariteit van het landelijk gebied niet mogen verstoren. Stem daarom SGP!

Het hele verkiezingsprogramma is te lezen via: 

https://zuid-holland.sgp.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma

De SGP heeft ook een mooie videoserie gemaakt over de verkiezingen. De filmpjes zijn te bekijken via: https://www.youtube.com/@sgpzuid-holland

 

Verkiezingen Waterschap Rivierenland

Het belang van het waterschap behoeft geen uitleg als het gaat om het dijkbeheer en de dijkversterkingsprojecten langs De Lek. Daarnaast is Waterschap druk met de voorbereidingen om de Alblasserwaard klimaat robuust in te richten, waarbij er een extra gemaal wordt gebouwd in Hardinxveld en verschillende kades zullen moeten worden versterkt.

Toch is het goed om voor de verkiezingen u via deze nieuwsbrief wat stof tot nadenken mee te geven om straks in het stemhokje de juiste keuze te maken in het belang van een goed en toekomstbestendig waterbeleid. Onze slogan voor de verkiezingen is “Hart voor Water!”. We hebben deze slogan bewust gekozen omdat er steeds meer partijen in het waterschapsbestuur zijn die het waterschap willen omvormen tot natuurwaterschap of zelfs natuurrecreatieschap.

Als SGP Rivierenland willen wij vooral opkomen voor de belangen die spelen op het platteland. De agrarische sector verdient een duurzame toekomst. Wij willen samen met de sector meedenken in de gebiedsplannen. De agrarische familiebedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om nog eeuwen vooruit kunnen met de veehouderijtak in de Alblasserwaard. Dit betekent dat het peilbeheer wordt afgestemd op de functie ‘peil volgt functie” en er een flexibel en toekomstbestendig peilbeheer moet worden gevoerd.  In de extreem droge zomers moet er voldoende zoetwater beschikbaar zijn en moeten wij voorkomen dat er te veel (zout) brakwater vanuit zee wordt ingelaten bij Kinderdijk.  Daarnaast is de waterkwaliteit in de Alblasserwaard goed t.o.v. van andere gebieden in Nederland.  Schoon water betekent een schone bodem en dit moet een onderwerp zijn in het gebiedsplan stikstofreductie. Echter is de waterkwaliteit van het rivierwater minder van kwaliteit, dus moeten wij in de toekomst zorgvuldig zijn bij het inlaten van rivierwater in droge periode. In 2027 moet de waterkwaliteit namelijk voldoen aan de normering Kader Richtlijn Water. De exoten, zoals de Amerikaanse rivierkreeften, hebben helaas een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Daarom vragen wij regelmatig aandacht voor deze problematiek, om de landelijke wetgeving hierop aangepast te krijgen.

De bodemdaling in de Alblasserwaard kunnen wij niet ontkennen. Daarom willen wij de discussie voeren op basis van werkelijk gemeten bodemdaling en ons niet laten leiden door de rekenmodellen. Als SGP Rivierenland willen wij met de agrarische sector meedenken hoe de bodemdaling en de CO2 uitstoot kunnen worden gereduceerd door middel van de techniek onderwaterdrainage. Bij deze oplossing blijft het veen (de spons) vochtig en kunnen de bodemdaling en de CO2 uitstoot worden gereduceerd. Deze problematiek merken wij aan als een algemeen maatschappelijk probleem, dat gezamenlijk met lokale en provinciale overheden en het rijk moet worden opgelost en bekostigd.

Het is goed te beseffen dat u als inwoner en bedrijf jaarlijks uw waterschapsbelasting betaald voor de volgende drie kerntaken:

  • Waterveiligheid: Beheer en klimaat robuust maken van kades en dijken aan de nieuwe normen voor 2050. Van de 507 km dijken, voldoet 7 km aan de normen van 2050. Op basis van nu lopende projecten zal 216 km voldoen aan de nieuwe normen in 2026;
  • Watersysteem: Voldoende aan en afvoer van water voor alle functies in het gebied;
  • Waterketen: Zuivering van het afvalwater in de 24 rioolwaterzuiveringen.

Is er dan bij de SGP geen ruimte voor aanverwante zaken die bij verschillende projecten kunnen worden meegenomen? Zeker wel. Als dit bijdraagt aan de kerntaken en geen hogere kosten met zich meebrengt of door andere overheden wordt gefinancierd is er ruimte voor.

Denk hierbij aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het inzaaien van bloemrijke zaden bij dijkversterkingen wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Voldoende reden om uw stem uit te brengen op SGP Lijst 7!