5 januari 2019

Bijdrage: Terugblik coalitievorming

 

Tijdens de eerste raadsvergadering van de gemeente Molenlanden op woensdag 2 januari 2019 heeft Corné Egas namens de fractie van de SGP een reactie gegeven op het formatieproces. Hieronder kunt u deze reactie (deels) lezen.

 

Geachte voorzitter,

 

Dit is korte bijdrage over het proces van de coalitievorming. Voor dat ik daar inhoudelijk op inga, memoreer ik vanuit de SGP aan het overlijden van Lena Vat-Simons, de echtgenote van onze partijgenoot Piet Vat. Piet was tot eergisteren wethouder in het college van Molenwaard. Dit overlijden bepaalt ons allen bij de kwetsbaarheid van het leven en sterfelijkheid van de mens. Moge de Heere Piet kracht en troost geven in dit verlies. In het bijzonder deze week als hij samen met zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie bij het graf van zijn geliefde Lena zal staan.

 

Voorzitter, ondanks het verdriet, dat we ook als fractie voelen zijn we vanavond geroepen om te reflecteren op de politieke werkelijkheid van heden.  We starten met Molenlanden . Een nieuwe gemeente met veel potentie. En we hebben in Molenlanden een nieuwe partij. Een héél exclusieve partij. Doe Mee! Molenlanden. Exclusief kun je opvatten als heel bijzonder. Of Doe Mee dat gaat worden, zal de praktijk leren. We geven Doe Mee op dit punt graag het voordeel van de twijfel.

 

Exclusief kun je ook lezen als tegenstelling van inclusief. En daar bestaat bij de SGP geen twijfel over. Het proces van coalitievorming is in onze beleving een exclusief proces geweest. In het overleg met de informateur hoorden wij dat Progressief Molenlanden gezien de historie met een deel van Doe Mee op voorhand uitgesloten werd van de coalitie. Daarnaast werd aan een andere partij een voorwaardelijke deelname opgelegd met betrekking tot de invulling van het college. Waarom de SGP uitgesloten werd is ons noch door de informateur noch door Doe Mee klip en klaar verteld. Dus Doe Mee, een exclusieve club en naar we vrezen een exclusieve coalitie. ‘Uitsluitend Doe Mee’ zou je kunnen lezen. Dat zien we nu in de praktijk bij de twee genoemde voorbeelden.

 

Maar ook ‘Doe uitsluitend Mee’ Dat betekent: je mag meedoen als je meedoet met wat Doe Mee wil. Doe Mee als Doe Mee dogma. Hierover bestaat bij de SGP geen twijfel. Dat lijkt nu de aard van Doe Mee te zijn en daar ligt o.i. een risico waar we de komende periode mee te maken krijgen. Helaas, want in onze ogen was dit onnodig. Een zo breed mogelijke coalitie zonder oppositie ware bestuurlijk beter geweest. Dat was de inzet van de SGP. Een coalitie die door de hele samenleving gedragen wordt. Waar iedereen zich in kan herkennen. Want de kwaliteit van Molenlanden vraagt vooral om bestuurlijke kracht en niet om het redigeren van een politiek spel dat coalitie en oppositie heet. Doe Mee! wil dit blijkbaar wel. Een gemiste kans.

 

We dagen Doe Mee! uit om haar naam te veranderen om de eerste smet in haar politieke bestaan te zuiveren. Doe Meer! Wellicht dat er dan meer ruimte komt in het doen en denken van deze partij. En bij CDA en VVD ligt de uitdaging om dit dogmatische Doe Mee denken in de coalitie te doorbreken en er zich niet in te laten zuigen. CDA en VVD: verras ons!

 

Het moge duidelijk zijn dat de SGP kritisch is op het proces. Tegelijkertijd is de SGP een partij die voor de gemeenschap en voor besturen gaat. Met Gods hulp zetten we ons daar in de komende periode, in deze nieuwe gemeente en met deze coalitie voor in.

Daarom zal de SGP  als positief signaal voor de wethouder-kandidaten stemmen. Dit vanuit de houding die we beschreven hebben: van exclusief naar écht inclusief. Waar iedereen mee mag doen. Ook de ander! We wensen dit college in Gods kracht en zegen toe.