17 maart 2022

Bijdrage duidingsdebat

Geachte voorzitter,

Tot u spreekt een dankbare lijstrekker van de SGP, de verkiezingen van 2022 zijn voor onze partij historisch. Bijna 1000 stemmen zijn er meer uitgebracht op onze partij in vergelijking met de vorige verkiezingen. Dat legt op onze schouders een extra verantwoordelijkheid. En die voelen we ook. De centrale vraag voor dit debat is, hoe kijken we als fractie terug op de verkiezingsuitslag, hoe duiden we die en welke stappen willen we als fractie en raad verder zetten om te komen tot een solide en duurzaam bestuur voor onze gemeente.

Dan eerst de duiding.

Er zijn meer mensen naar de stembus gegaan, dat geeft een goed fundament onder de democratische legitimatie van de gemeenteraad. U was wat sceptisch voorzitter, maar ruim 66% van de kiesgerechtigden die de moeite genomen hebben hun stem uit te brengen op één van de partijen is verheugend, zeker gelet op het landelijke gemiddelde. Je zou kunnen zeggen, de lokale democratie in Molenlanden is springlevend.

Eén van de redenen dat er meer mensen naar de stembus gegaan zijn, is de gevoerde campagne door de partijen. Wat is er veel werk verzet door vrijwilligers van allerlei rang en stand. En wat waar is waar, Doe Mee heeft de meeste ‘extra’ kiezers naar zich toe getrokken door middel van een succesvolle campagne. Daarvoor onze complimenten en onze felicitaties. Maar ook het confessionele blok heeft extra nieuwe kiezers aan zich weten te binden, per saldo zijn dat er ook meer geworden in deze ronde. In aantallen en procenten is ook PM de derde winnaar.

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Ondanks de indrukwekkende inzet van het CDA smaldeel en de media campagne van de VVD heeft dat niet geresulteerd in zetelwinst, of sterker in verlies. Dat roept uiteraard teleurstelling op en de SGP fractie begrijpt dat. Wat onze fractie betreft zet dat de samenwerking niet in een ander daglicht, en zoeken we samen naar het beste voor Molenlanden.

Het confessionele blok heeft stand gehouden. Samen zijn SGP, CDA en CU goed voor 16 zetels, dat was zo en dat blijft zo. De verschuiving doe heeft plaatsgevonden binnen deze drie partijen wijst er volgens ons op dat de overgrote meederheid van de Molenlandse kiezer niet zit te wachten op een verdere uithollong van de Bijbelse waarden en normen. In meerderheid kiest de inwoner van Molenlanden voor een op de Bijbel gefundeerde politiek.

Hoe nu verder:

Op de grote thema’s accommodatiebeleid, kerngericht werken, energie transitie, woningbouw,  klimaatadaptatie, toekomstgerichte landbouw en financiën bestaan er geen grote verschillen tussen de partijen en de programma’s. De SGP stelt voor om op deze thema’s een raadsakkoord te schrijven als opdracht aan het nieuw te vormen college.

Vanuit de niet besproken RIB weten we dat, willen we onze ambities waar maken, we voor de uitdaging staan om én te investeren én daar waar nodig de exploitatie in te dikken. Juist die combinatie vraagt een breed draagvlak en pleit ook voor een raadsakkoord.

Voor wat betreft de principiële thema’s heeft de kiezer ook gesproken, laat die ook over aan het domein van de raad en houdt die buiten wat voor akkoord ook.

De SGP stelt voor om als raad een opdracht te formuleren aan de twee grootste partijen om de zoeken naar werkbare en stabiele coalitie. Onder leiding van een volstrekt onafhankelijke informateur die de steun geniet van de gemeenteraad in een openbaar debat. Als er geen consensus te bereiken valt voor de benoeming van een informateur, is er volgens onze fractie voldoende kwaliteit en bereidheid  in deze raad om te komen tot een vruchtbare samenwerking.

De SGP pleit voor een open en transparant proces, waarin het ook voor de kiezer en de raad volstrekt duidelijk is op basis van welke argumenten er beredeneerde keuzes zijn gemaakt.

Wat er ook uitkomt, de SGP wil gaan voor de ware belangen van de hele gemeente Molenlanden en zicht daar constructief voor inzetten.